Wat is Verlieskunde?

adinkra

Uiteenlopende beroepsgroepen kunnen in hun werk geconfronteerd worden met mensen in verliessituaties. Zoals: overlijden, echtscheiding, amputatie, ziekte, ontslag, reorganisatie, faillissement, emigratie,  onvruchtbaarheid, miskraam, doodgeboorte of ouderschap van een gehandicapt kind.
Deze confrontatie stelt niet alleen rouwenden maar ook beroepskrachten voor een lastige opgave. Hoe kunnen zij zich professioneel opstellen? Hoe besteden zij op gepaste wijze aandacht aan de vragen van cliënten? Hoe gaan zij als professional om met hun eigen kwetsbaarheid?
Verlieskunde brengt de thematiek van afscheid en verlies in kaart en omvat methoden van verliesbegeleiding en van zelfzorg. Verlieskunde probeert consequent uit te gaan van rouwbehoeften van mensen zelf en daarmee de vicieuze cirkel te doorbreken waar veel mensen inzitten. Te veel mensen worden in de reguliere hulp namelijk ingedeeld in hokjes (bv. GGZ-etiketten) en krijgen dan een eenzijdig hulpaanbod dat op die 'diagnose' is gebaseerd in plaats van een aanpak die uitgaat van de behoeften zoals ervaren door de cliënt. Het resultaat is dat zij blijven zoeken naar de juiste steun (draaideurcliënten) of zich afkeren van reguliere hulp. 

Vanuit de  verlieskunde wordt een consequente cliëntgerichte en multimethodische grondhouding ingeoefend waarbij de professional methodisch consequent en flexibel aansluit bij de behoeften van de rouwende cliënt. Verlieskunde geeft daarmee steun aan professionals die zich in hun beroepsopleiding niet of onvoldoende  toegerust voelen voor verliesgerelateerde vragen.

Praktijk de Mönnink

Praktijk de Mönnink te Groningen (1993) is gespecialiseerd op de volgende gebieden:

  • Verlieskunde - cursussen verliesbegeleiding, symposia
  • Psychotraumazorg & burnoutpreventie - collegiale steun
  • Multimethodisch maatschappelijk werk - kwaliteitsstandaard MW

Het aanbod omvat open inschrijfcursussen en trainingen-op-maat voor uiteenlopende beroepsgroepen: verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, artsen, geestelijken, leidinggevenden, politieagenten, medewerkers P&O, journalisten, brandweerlieden, bankpersoneel, coaches, werknemers in de uitvaart en crematoriumbranche, ambulancehulpverleners en spoorwegpersoneel.

Naast cursussen worden ook supervisies, coachingen, behandelingen uitgevoerd alsmede proces-, effect- en ontwikkelingsonderzoek.

Kwaliteitsstatuut GGZ & GZ & privacy-regels AVG

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Behoudens noodsituaties wordt aan derden geen enkele informatie over u verstrekt, zonder dat u daar eerst expliciet toestemming voor hebt gegeven. Binnen onze praktijk vindt regelmatig collegiaal overleg plaats ter handhaving en verhoging van de kwaliteit van de behandeling.

Privacybeleid: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Naast bovenstaande informatie over vertrouwelijkheid, zijn we gehouden u te informeren over ons 1) Verwerkingsregister, 2) Uw Rechten en onze 3) Privacyverklaring. Hieronder volgt een toelichting op deze privacy-aspecten.

1)        Verwerkingsregister

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaren we hierbij dat we de volgende gegevens vastleggen in uw dossier:

- persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen

- behandelgegevens, werkaantekeningen, afspraken

Dit doen we om het contact en de behandelvoortgang zo doelmatig mogelijk te maken en te volgen, alsmede om gegevens die verband houden met uw gezondheid beschikbaar te hebben. De gegevens verwerken we in een digitaal dossier op onze beveiligde computer. In het (onwaarschijnlijke) geval van een datalek zijn we verplicht daarvan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen we u daar ook over inlichten.

2)        Uw Rechten

Uw rechten zijn in de verschillende wetten als volgt vastgelegd:

- het recht op informatie over de verwerking van uw gegevens, op inzage in de gegevens, op correctie van de gegevens als deze niet kloppen, op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden, op beperking van de gegevensverwerking, op verzet tegen de gegevensverwerking, op overdracht van de gegevens (data portabiliteit), om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming, om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard respecteren we deze rechten. De enige beperking is gelegen in het feit dat we bij het verstrekken van informatie en inzage in de gegevens ook rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere personen.

3)        Privacyverklaring

We leggen uw gegevens vast om het contact en de behandelvoortgang zo doelmatig mogelijk te maken en te volgen, alsmede om gegevens die verband houden met uw gezondheid beschikbaar te hebben.

Zie bij: Verwerkingsregister om te zien hoe we uw gegevens vastleggen.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Behoudens noodsituaties, waarin sprake is van ernstig gevaar voor uzelf of voor anderen, wordt aan derden geen enkele informatie over u verstrekt, zonder dat u daar eerst expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor bepaalde informatieverstrekking aan derden, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken. We nemen niet deel aan systemen voor elektronische gegevensuitwisseling. Binnen onze praktijk vindt regelmatig collegiaal overleg plaats ter handhaving en verhoging van de kwaliteit van de behandeling. De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling.

Herman de Mönnink & Marlous Breukel

© H.J. de Mönnink, 2007. Laatste wijziging dd. 10-2018